Fri for mobberi

Fri for mobberi

I kan læse hele folderen med illustrationer nederst på siden, hvor den er vedhæftet som bilag

 Vi arbejder med emnet fri for mobberi, et emne som til stadighed er i vælden. Ingen ønsker at blive mobbet, eller opleve sine børn, kollegaer blive udsat for fortløbende mobberier. Vi arbejder ud fra, at der er tale om mobberi når "drilleriet" fortsætter og den mobbede ikke har mulighed for at trække sig fra stedet.

Ved at arbejde med "fri for mobberi" er målet at skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem som skal forebygge mobning. Medarbejdernes opgave er at støtte op om udviklingen af gode børnefællesskaber med tolerance og respekt for hinanden. Børnene skal lære at udvise omsorg for hinanden og reagere som hjælpere, der forsvarer den udsatte kammerat. En gang årligt samles institutionerne i skoledistriktet til et "fri for mobberi" løb. I 2017 starter vuggestuen op på at arbejde med emnet.

Der arbejdes med små samtale- og lege bøger: "Min dag i vuggestuen" og "Den lille bog om de store følelser". Der er samtale plakater om følelser – "når min bog bliver taget!" Der vil være sanglege, der styrker venskaber og fællesskabet.

Fem forældretips fra projektet - Fri for mobberi (20 – som Mary Fonden og red barnet står bag. (Børnehavebørn)
1. Sørg for at opmuntre dit barn til at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen
2. Tal ikke dårligt om de andre børn – eller om deres forældre
3.Indfør en social fødselsdagspolitik
4. Sørg for at opmuntre dit barn til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv
5. Vær åben og positiv når andre forældre fortæller om deres barns problemer

Fem forældretips fra projektet - Fri for mobberi (2016) – som Mary Fonden og red barnet står bag. (Vuggestuebørn)
1. Støt dit barn i at lege på kryds og tværs med de andre børn i vuggestuen
2. Tal ikke dårligt om andre børn i vuggestuen eller om deres forældre og personalet
3. Tag godt imod nye børn på stuen 
4. Giv dit barn opmuntring til at sige fra og til at støtte og forsvare kammerater 
5. Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres børns problemer.

Fri for mobberi løb
For andet år i træk finder Fri for mobberi løbet af sted i Kalbyris kvarteret. Dagen er med til at sætte fælles fokus på, at vi sammen gør en indsats for at forebygge mobning. For at kunne forebygge mobning er det vigtig, at vi har en fælles viden om, hvad der forstås ved dette begreb.
Mobning er et gruppefænomen - Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor flere har mere eller mindre synlige roller.
Udstødelseshandlingerne får en systematisk karakter - Der er tale om et sæt store eller mindre handlinger, der i sin helhed signalerer, "du er ikke med her".
Mobbeformerne kan være direkte og forfølgende eller være indirekte udelukkende - Mobning kan have mange udtryksformer og nogle kan være mere eller mindre synlige.
Mobningen foregår i en social sammenhæng, hvor barnet ikke kan trække sig fra - Det kan fx være i børnehaven, i skolen eller til fritidsaktiviteter.
Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke lykkes at samles om de aktiviteter, der er planlagt - Derved ses mobning som en fællesskabskonstruktion og mobbeårsagen kan ikke tillægges det enkelte individ. Det betyder, at man for at forebygge mobning skal se på institutionen og skolens kultur.
Drilleri for sjov og drilleri for alvor - Begrebet mobning er et voksenbegreb og i forhold til Fri for Mobberi's målgruppe, de 3-8-årige, har vi omsat det til nogle begreber, de kan relatere til. Derfor taler vi om drille for sjov: Når man driller hinanden for sjov, har vi det sjovt sammen og griner. Det er en måde at have positiv kontakt på og gør, at vi kommer tættere på hinanden – der sker en inkludering. Drille for alvor: Hvis man driller for alvor, gør man hinanden kede af det og vi skubber hinanden væk – der sker en ekskludering.

Fri for mobberi er bygget op omkring fire grundlæggende menneskelige værdier
Tolerance - at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden som ligeværdige. Se forskelligheder som en styrke for både det enkelte barn og gruppen.
Respekt - at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen. At være en god kammerat over for alle. At rumme forskelligheder og respektere andres forskellighed og væremåde.
Omsorg - at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn – både de små, store og over for jævnaldrende.
Mod - at sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse. At være en god kammerat, der reagerer på uretfærdighed.

Deltagende institutioner
Lillevang 
Grønnebakken
Børnely 
Kornblomsten
Sommerfugl 
Pilegården