Beskrivelse af praktiksted

1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.

Institutionens navn:

Børnely

Adresse:

Kalbyrisvej 55, 4700 Næstved

Tlf.:

20656050

E-mailadresse:

boernely@naestved.dk

Hjemmesideadresse:

www.bornely.dk net.naestved.dk

Åbningstider:

Mand. – torsd. 6.30-17.00, fred. 6.30-16.00

Institutionsleder:

Lene Harpsøe

Fysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Indrettet i et KTAS hus, har atypiske gruppe-rum. Institutionen er opdelt i 4 børnegrupper. Stort fællesrum. Stor velindrettet legeplads med god beplantning, store træer, bålplads, fodbold-bane og gode legeredskaber. Vi har forholdsvis nem adgang til skov, natur, by, skole.

Antal børn/unge/voksne:

Max 69 børn

Aldersgruppe:

3-6 år

Beskrivelse af målgruppen:

Børnely er en institution med 4 børnegrupper i aldersgruppen 3-6. 

. Børnegruppen udgør et bredt udsnit af Næstveds befolkning.

Indsatsområder/ aktuelle projekter:

Sprog og BMV, sprogscreening, . FRI FOR MOBBERI, relationspædagogik og specielpædagogik.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.

Vi arbejder med anerkendende relationer/kommunikation. Vi ønsker at fremstå som kompetente voksne, der kan støtte og vejlede børnene og samtidig respektere deres valg. Vi ønsker at være nærværende voksne, der gerne vil alle børn. Personalet møder børnene åbne og respektfulde og med troen på det positive i børnene.

Vi arbejder med metoder, der understøtter udviklingen af forskellige udviklingsområder. Vi er inspireret af den nord italienske pædagogik. Vi er blandede børnegrupper, men arbejder med aldersopdelte projekter. Processen i de forskellige projekter/aktiviteter vægtes højt.

Dokumentation indgår som en integreret del. Vi lægger vægt på legens betydning og mener, at leg og læring hænger sammen.

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

Vi arbejder sammen med den lokale psykolog, talepædagog, specialpædagogiske vejleder, sagsbehandler, pædagogisk konsulent, netværksinstitutioner og de lokale skoler.

Personalegruppens sammensætning:

Vi er 1 leder, ,8 pædagoger, samt 2 pædagogisk assistenter. En stor del af personalegruppen har arbejdet sammen i mange år. Alders spredningen er 40-62 år.

 

2. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

Første praktikperiode

Tema: Den pædagogiske relation

 

Faglige kompetencemål

”Målet er at den studerende kan

a) indgå i praktikstedets daglige praksis

b) indgå i og udvikle betydende relationer

færdigheder og støtte andres evne til etablering af relationer

c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer

d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis

e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og

f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder”

 

Uddannelsesplan første praktikperiode

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)

Hvordan kan og skal den stu­derende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompe­tenc­e­mål?

Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler)

 

a)Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces

 

b)Samspilprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen

 

c)Kommunikation, samspil og konflikter i relationen

 

d)Magt og etik i relationer

 

 

  1. Den studerende deltager i det daglige samarbejde ved siden af fastsatte medarbejdere. Samspillet præges af ligeværd og anerkendelse af den studerendes erfaringer. Igennem iagttagelse, praksisdeltagelse og vejledning vil vi støtte den studerende til at opbygge relationer i børnegruppen og indgå i samspil med de enkelte børn. Den studerende skal som rollemodel gradvis opnå forståelse for sammenhængen mellem at være anerkendende og tydelig i forhold til børnenes behov, hverdagens krav og børnehavens værdier. Den studerende vil få ansvar for at iværksætte et pædagogisk forløb, hvor både planlægning og udførelse indgår. Vi forventer, at den studerende fremlægger det pædagogiske forløb på et husmøde.

 

  1. Det er vigtigt for os, at alle her i huset behandles ligeværdigt og tager ansvar for fællesskabet.
    Derfor skal alle forholde sig til, hvad deres egen indflydelse og betydning har for fællesskabet.

 

  1. Vores vigtigste redskab er kommunikation. Det er derfor centralt, at den studerende også forholder sig til, hvad sprog og ikke mindst kropssprog betyder for andre, herunder ikke mindst børnene.

 

  1. I forlængelse af sprogets påvirkning, så er det også vigtigt, at den studerende forholder sig til det at være professionel i sit arbejde og se på, hvad ens personlighed og ikke mindst ens privat etik/moral betyder for arbejdet.

 

Emnerne drøftes på vejledningstimerne, hvor udgangspunktet er, hvad hverdagen har givet af ”aha” oplevelser både for den studerende og vejleder.

 

Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?

Den studerende kan lære om sin egen personlig og professionelle indflydelse og anerkendende relationer overfor børn, kollegaer og forældre.

Hvordan?

(uddyb ovenstående spørgsmål)

Ud fra praksis på stuen og dialog med vejleder.

Ved at være opsøgende, fleksibel, åben og indstillet på løbende evaluering samt fremkomme med og modtage postitiv/negativ kritik

Lære at være tydelig på en anerkendende måde.

Læse relevant litteratur i forhold til hvilket projekt, der vælges.

Deltage i P-møder, husmøder og andre relevante møder.

I vejledningstimerne vil der blive reflekteret og evalueret med vejleder bla. ud fra logbog

Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?

Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og eva­luering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion

Vi forventer, at den studerende kontakter os og aftaler et forbesøg, hvor Børnely præsenteres og hvor den studerende kan fortælle om sine interesser. Det forventes, at den studerende har læst på praktikken ved at kigge på vores hjemmeside. Udarbejdelse af læringsmål vil foregå på det første vejlednings-møde efter ca. 1-2 uger. Vejledning tilbydes med 1½ time pr. 14. Dag. Vejledning skal foregå som en dialog med vægt på supervision / egne refleksioner, men også med tilbagemelding fra vejleder om gode/dårlige oplevelser. Den studerende skriver referat.

Anbefaling af faglitteratur

Anbefales, når læringsmål er fastlagt.

Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)

Institutionslederen har det overordnede ansvar for den studerendes praktikforløb. Vejledningstimerne er fastlagt på mødeplanen. Samarbejdet med uddannelsesinstitutionen vil foregå i et samspil med overordnet hensyn til, at hverdagen i børnehaven har førsteprioritet.